ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

 

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

1-هدف و دامنه كاربرد

2-ساختار سازماني

3-مراجع الزامي

4-الزامات مديريتي

 • سازماندهي
 • سيستم كيفيت
 • كنترل مدارك
 • بازنگري درخواست ، پيشنهادها وقراردادها
 • واگذاري آزمون و كالبيراسيون به پيمانكار فرعي
 • خريد خدمات و ملزومات
 • ارائه خدمت به مشتري
 • شكايات
 • كنترل كار نا منطبق
 • بهبود
 • اقدام اصلاحي
 • اقدام پيشگيرانه
 • كنترل سوابق
 • مميزي داخلي
 • بازنگري مديريت

5-الزامات فني

 • كليات
 • كاركنان
 • جايگاه و شرايط محيطي
 • روشهاي کالیبراسیون
 • تجهيزات
 • قابليت رديابي در اندازه گيري
 • نمونه برداري
 • جابجايي اقلام مورد کالیبراسیون
 • تضمين كيفيت نتايج کالیبراسیون
 • گزارش دهي نتايج
 • پيوستها

فصل اول -هدف و دامنه كاربرد

شرکت صنعتگران شیشه آویژه با شماره 386038 در تاریخ 11/8/89   ثبت گرديده است و

درراستاي بهينه سازي و ارتقاي كيفيت ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی در سطح كشور و

درراستاي افزايش رضايت مشتريان الزامات سيستم كيفيت ISO IEC 17025 را در آزمايشگاه

شركت برقرار نموده است. آزمايشگاه شرکت صنعتگران شیشه آویژه بخشي مستقل از شركت

است كه وظيفه سازماني آن کالیبره کردن شیشه آلات آزمایشگاهی مي باشد.این آزمايشگاه

كليه فعاليت هاي خودرا مطابق استانداردهاي بين المللي كه درروش هاي کالیبراسیون و متن

نظامنامه به آن ها اشاره شده است انجام ميدهد.

 نظامنامه كيفيت

نظامنامه كيفيت براي شناسايي و تائيد صلاحيت آزمايشگاه و نيز معرفي مديريتي كيفيتي ،

اداري ، و فني آزمايشگاه به مشتريان و مراجع تائيد صلاحيت تهيه و تدوين گرديده است.

سيستم كيفيت ISO IEC 17025  طراحي شده و نظامنامه كيفيت مربوطه در مورد فعاليت هاي ذيل كاربرد دارد:

Rکالیبراسیون شیشه آلات حجم سنجی تک خط نشانه و مدرج با کالیبراسیون شرکتی برمبنای TD و TC

R  آزمايشگاه طراحي و ابداع روشهاي جديد را ممکن است در برنامه های آینده انجام دهد.

بر اساس استاندارد 17025  سيستم كيفيت کالیبراسیون هاي ذيل را دربر ميگيرد:

کالیبراسیون حجم شیشه آلات ( و ظروف پلیمری) حجم سنجی

تمام فعاليت هاي آزمايشگاه مستقل از فعاليت هاي ديگر سازماني است كه آزمايشگاه جزئي از

آن است كه در فصل اول ( هدف) به آن اشاره گرديده است.

تمام واحد هاي فعال سازمان اعم از توليد ، بازاريابي ، مالي چنان سازماندهي شده اند كه هيچ

گونه تاثيري بر عملكرد آزمايشگاه و انطباق آن با الزامات اين استاندارد نداشته باشند خطي

مشي و روش هاي اجرايي آزمايشگاه نياز هاي زير را برآورده ميسازد:

 1. ثبت و نگهداري و حفاظت اطلاعات محرمانه مشتريان و حقوق مالكيت مشتريانش را به رسميت ميشناسد.
 2. دخالت در هر نوع كاري كه باعث كاهش اعتماد به صلاحيت ، بيطرفي و درستي قضاوت
 3. آزمايشگاه گردد اجتناب مينمايد. رعايت الزامات تعريف شده و استقرار يافته و اجرايي آن درراستاي خط مشي و اهداف كيفيت آزمايشگاه در كليه بخشهاي آن الزامي است.

فصل دوم – ساختار سازماني و مديريتي ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

آزمايشگاه کالیبراسیون شرکت صنعتگران شیشه آویژه به نحوي است كه روابط ميان مديريت

كيفيت ، عمليات فني و خدمات پشتيباني را تعيين نموده و مسئوليت و اختيارات تمام كاركنان

مرتبت با نوع فعاليت آن ها را مشخص نموده و نظارت علمي بر كاركنان انجام دهنده آزمون را

فراهم مي كند مديريت فني آزمايشگاه مسئوليت كلي عمليات فني و فراهم كردن منابع لازم

براي حصول اطمينان از كيفيت مورد نياز عمليات آزمايشگاهي رابرعهده ميگيرد مدير كيفيت

آزمايشگاه و با اختيارات تعريف شده در شرح وظايف مسئوليت و اختيارات معين براي حصول

اطمينان از اين كه سيستم كيفيت در آزمايشگاه به اجرا گذاشته شده است را برعهده دارد.

مدير عامل با آزمايشگاه مستقيماً در ارتباط بوده و منابع آزمايشگاهي را مد نظر قرار مي دهند.

 • ساختار سازماني ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

خدمات ارائه شده بوسيله آزمايشگاه

1- انجام کلیه کالیبراسیون های حجم بر روی تک تک دستگاه های حجم سنجی تولید شده در

این شرکت و صدور گواهینامه کالیبراسیون شرکتی برای هر بچ تولیدی و یا بنا به درخواست

مشتری برای تک تک دستگاه ها

2- انجام و صدور گواهی کالیبراسیون برای شیشه الات و ظروف حجم سنجی ارسال شده

توسط مشتری

فصل سوم- مراجع الزامي

– استاندارد  ISO /IEC 17025 الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون و

كاليبراسيون

– OIML R111, OIML R76, DKD-R-6-1, EAG31, isiri 1728, isiri 11504, isiri 2723, isiri 1956, isiri 1965, isiri 5657, isiri7258, isiri 7259, isiri 7520, isiri 7652, isiri 7085, ISO 3507, ISO 4787

اصلاحات و تعاريف ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

كليه اصلاحات و تعاريف آن در ISO /IEC 17025 و استاندارد بین المللیISO4787  واستاندارد

ملی 4723 و نظامنامه كيفيت به كار رفته است.

آدرس آزمايشگاه  : تهران ، ابتدای بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان 17 شهریور (شادآباد سابق) خیابان مختاری پلاک 15

تلفن : 66811000-021

فاكس : 66805808-021

پست الكترونيكي : info@pyrexfan.com

فصل چهارم : الزامات مديريتي

آزمايشگاه کالیبراسیون شرکت صنعتگران شیشه آویژه بخشي از سازمان است  كه وظيفه دارد

فعاليتهای کالیبراسیون خود را بنحوي انجام دهد كه الزامات استاندارد 17025 را محقق سازد و

خواسته هاي مشتريان، مراجع قانوني و سازمان هايي كه آزمايشگاه را به رسميت مي شناسد

برآورده سازد.

4-1 سازماندهي ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

4-1-1  شرح وظايف و مسئوليتهاي كليه كاركنان آزمايشگاه كه فعاليت هاي مؤثر بر كيفيت را

اداره ، اجراء و تائيد مي كنند در نظامنامه كيفيت و روشهاي اجرايي مربوطه تشريح گرديده است.

وضعيت حقوقي و نمودار سازماني به منظور مشخص نمودن جايگاه سازماندهي هر واحد و

قسمتهاي آن و جايگاه كاركنان در هرواحد و قسمت در نظامنامه آورده شده است . كاركنان

آزمايشگاه در بدو استخدام از شرح وظايف ، مسئوليتها و اختيارات خود و روش اجرايي آموزش آگاه

مي گردند.

خط مشي كيفيت

مدير عامل شركت با توجه به خط مشي كيفيت متعهد گرديده كه خدمات آزمايشگاه را بنحوي

ارائه نمايد كه الزامات استاندارد ISO /IEC 17025 ، نيازهاي مشتريان و الزامات قانوني را مطابق با

اهداف و خط مشي كيفيت برآورده نمايد.

مسئوليت حقوقي فعاليتهايي كه توسط آزمايشگاه انجام مي پذيرد بر عهده شرکت

صنعتگران شیشه آویژه است.

 • با توجه به نمودار سازماني ارائه شده قسمتهاي سازماني آزمايشگاه را ميتوان به شرح زير بيان نمود.
 • مدير عامل
 • مدير آزمايشگاه
 • مدير فني آزمايشگاه
 • مدير كيفيت آزمايشگاه

شرح وظايف هر يك از سيستمهاي سازماني فوق در كتابچه نمودار سازماني و شرح

مسئوليتهاي آزمايشگاه ارائه شده است. فهرست كاركنان آزمايشگاه ، در لیست امضاهاي مجاز

به شماره D-MA-02  نام هر يك از كاركنان مرتبط با سيستمهاي سازماني فوق و جانشينان

مرتبط فهرست شده است. كليه كاركنان آزمايشگاه با امضاي توافقنامه رازداري كاركنان

آزمايشگاه به شماره F-MA-01 متعهد شده اند كه براساس حفظ اطلاعات مشتريان و اجراي

صحيح فعاليتها بر طبق روشهاي تدوين شده اقدام نمايند.

 • سيستم كيفيت ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

سيستم كيفيت آزمايشگاه سعي نموده است يك سيستم كيفيت جامع از كليه فعاليت

هاي خود را ايجاد ، حفظ و برقرار نمايد . بدين منظور خط مشي كيفيت ، نظامنامه كيفيت، روش

هاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري ، جداول ، فرم ها و… را تهيه ، تائيد و تصويب نموده است .

كليه كاركنان واحد از

مستندات كيفيت بنا به حيطه فعاليت  وظايف و اختيارات خود مطلع شده و موظفند كليه فعاليت

هاي خود را در چارچوب سيستم كيفيت طراحي شده انجام دهند.

خط مشي كيفيت با تصويب مدير عامل هر ساله در سازمان بازنگري ، تدوين و به پرسنل ابلاغ و

توسط آن ها اجرا ميگردد.

نظامنامه كيفيت با هدف تشريح كليات سيستم كيفيت تدوين شده است ساختار كلي

مستندات مطابق هرم زير بوده كه ساختار مدارك و مستندات آزمايشگاه را بر اساس استاندارد

ISO /IEC 17025 تشكيل ميدهد.

مدير عامل شركت با ايجاد تعهد نسبت به اجراء و نگهداري سيستم كيفيت در آزمايشگاه و تاكيد

بر بهبود مستمر در فعاليتهاي آزمايشگاه ، اثر بخشي فعاليتهاي مرتبط را در انطباق با استاندارد

ISO /IEC 17025 افزايش ميدهد . فهرست اصلي مدارك ومستندات بشماره F-QM-01 گرد آوري

و به پيوست نظامنامه ارائه شده است.

 • خط مشي كيفيت ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

  خط مشي كيفيت آزمايشگاه شركت صنعتگران شیشه آویژه

آزمايشگاه کالیبراسیون شرکت صنعتگران شیشه آویژه فن با كادر فني و با تجربه درزمينه

فعاليت هاي آزمايشگاهي و با بهره گيري از آخرين استانداردهاي ملي و بين المللي تدوين شده

درزمينه توليد شیشه آلات آزمایشگاهی همگام با سياست هاي كلان كيفيت و بكارگيري

جديدترين تجهيزات ، امكانات و دانش فني و درجهت نيل به اهداف كيفيت تشكيل گرديده است.

هدف اوليه و اساسي اين آزمايشگاه كسب اعتماد و اطمينان و رضايتمندي مشتريان در كليه

مراحل مي باشد. در راستاي اين هدف و درجهت بهبود مداوم خدمات و افزايش رضايتمندي

كاركنان آزمايشگاه اقدام به استقرار كيفيت بر اساس استاندارد ISO /IEC 17025  نموده است.

رضايت مشتريان

اين آزمايشگاه براي نيل به كسب رضايت مشتريان اهداف زير را سر لوحه برنامه هاي خود

قرارداده است.

…  كسب اعتماد مشتريان و ايجاد اطمينان براي استفاده از خدمات آزمايشگاه

…بهبود و حفظ كيفيت ارائه خدمات آزمايشگاه

…گسترش دامنه ارائه خدمات آزمايشگاه

…ارتقاء دانش فني كاركنان

…كسب برتري در بازار

تحقق اهداف با مشاركت كليه كاركنان و تعهد مديريت آزمايشگاه به رويه حرفه اي خوب و به

كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان امكان پذير است.

مدير عامل شركت متعهد ميگردد از سيستم كيفيت استقرار يافته در آزمايشگاه پشتيباني نموده

و درجهت بهبود مداوم خدمات و تحقيق اهداف تعيين شده كليه امكانات و منابع مورد نياز را تامين

نمايد.

خط مشي كيفيت در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار گرفته و ميزان تحقق اهداف آن

اندازه گيري مي شود و در صورت لزوم اصلاح و بازنگري مي گردد.

كليه كار كنان آزمايشگاه ملزم به رعايت مفاد خط مشي مي باشند.

 • كنترل مدارك و مستندات ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

مدارك و مستندات سيستم كيفيت بر اساس كُد گذاري و شناسايي مستندات در روش اجرايي

كنترل مستندات  به شماره P-QM-01 در ابتدا طراحي ، تدوين و كُد گذاري مي گردد. نحوه كنترل

مدارك و داده هاي سيستم كيفيت شامل خط مشي كيفيت، نظامنامه، روشهاي

اجرايي،دستورالعمل هاي كاري،

استانداردها و نرم افزارها بر اساس روش اجرايي كنترل مدارک به شماره P-QM-01 صورت

مي پذيرد.

مدارك سازماني به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

 • مدارك درون سازماني : شامل خط مشي كيفيت ، نظامنامه ، روشهاي اجرايي ، دستورالعمل هاي كاري‌ ، روشهاي کالیبراسیون ، راهنماها ، فرم و فهرست ها مي باشد.
 • مدارك برون سازماني : شامل استانداردها ، داده هاي علمي ، مقالات ، بخشنامه ها ، نرم افزارها و غيره مي باشد كه در خارج از سازمان تهيه و در سازمان لازم الا جراء است.

مدارك درون سازماني با توجه به سيستم كيفيت و درپي آن ، مميزي داخلي ، نياز قسمتهاي

مختلف و يا بازنگري مدارك قديمي ايجاد مي شوند.

شیشه الات ازمایشگاهی روتین

مدارك سيستم كيفيت

مدارك سيستم كيفيت توسط افراد ذيصلاح كه در روش اجرايي كنترل مستندات به شماره

P-QM-01 مشخص شده اند تهيه و قبل از صدور بازنگري و مورد تصويب قرار مي گيرند.

نحوه تغيير و اصلاح مدارك طبق روش اجرايي كنترل مدارك مشخص و معين مي گردد.

يك فهرست اصلي وضعيت به روز بودن و سطح تغييرات هر مدارك را تعيين مي نمايد.

بر اسا س سسيتم كنترل مدارك ، كليه نسخ مدارك وداده ها تحت كنترل بوده و در مكانهايي كه

عملكرد آنها تاثير مهمي در سيستم كيفيت آزمايشگاه دارد موجود است. مدارك در صورت نياز

مورد بازنگري قرار گرفته و كليه مدارك بدون اعتبار و منسوخ نيز جمع آوري و از استفاده سهوي

آنها جلوگيري بعمل مي آيد.

كليه مدارك منسوخ شده كه براي مقاصد و يا حفظ دانش داراي اهميت مي باشند به نحو

مناسبي مشخص و نگهداري مي گردند.

مدارك سيستم كيفيت آزمايشگاه بصورت واحد قابل شناسايي بوده و داراي زمان تصويب يا

بازنگري مدارك و شماره صفحه است.

مستندات برون سازماني در آرشيو فني نگهداري مي گردد. نرم افزارهاي تخصصي نيز بعنوان يك

مستند برون سازماني تلقي مي گردد.

فر آيند اعمال تغييرات در مدارك در روش ها اجرايي كنترل مدارك بوده و از اجراي تغييرات توسط

افراد غير مجاز جلوگيري بعمل مي آيد.

مدارك مرتبط ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

2   روش اجرايي كنترل مدارك و داده ها به شماره P-QM-01

 • بازنگري در خواست ها ، پيشنهاد ها ، قراردادها

     نحوه بازنگري در خواستها ، پيشنهاد ها و قراردادها در روش اجرايي بازنگري درخواستها ،

پيشنهادات و قراردادها بشماره P-QM-03 تشريح شده است.

با دريافت سفارش مشتريان ليست سفارشات توسط واحد آزمايشگاه و امكان سنجي

کالیبراسیون طي فرم مربوطه انجام مي شود و در امكان سنجي انجام کالیبراسیون ها توانايي

آزمايشگاه از نظر منابع انساني ، فيزيكي، اطلاعات توسط مدير آزمايشگاه بر آورده مي شود در

صورت قابل اجرا بودن پيشنهاد و درخواست مشتري آزمايشگاه طي قرارداد انجام کالیبراسیون به

توافق مشتري رسيده و بعد از توافق مشتري نمونه هاي مورد کالیبراسیون همراه با فرم سفارش

کالیبراسیون توسط واحد آزمايشگاه دريافت مي گردد.

کالیبراسیون

در صورتي كه آزمايشگاه تحت شرايطي قادر به انجام کالیبراسیون موافق با خواسته مشتري

نباشد فرصت هاي واگذاري انجام کالیبراسیون تامين كنندگان(پیمانکار) بررسي مي شود در

صورت مطابقت تامين كننده با شرايط انجام کالیبراسیون با توافق مشتري براي تامين كننده

ارسال مي گردد.

براي حفظ اسرار مشتري نمونه ها توسط مدير آزمايشگاه كُد گذاري و با كُد مربوط به آزمايشگاه

ارسال مي شود نتايج کالیبراسیون در فرم گزارش کالیبراسیون ثبت و توسط مدير آزمايشگاه

دريافت مي شود.

در هر زمان كه در نتايج ارسالي به مشتريان انحرافي ثابت شود مدير آزمايشگاه در اسرع وقت با

مجوز كتبي مدير عامل نتيجه را به اطلاع مشتريان مي رساند.

مدارك مرتبط : روش اجرايي بازنگري در خواستها ، پيشنهادات و قراردادها به شماره P-QM-03

4-5  واگذاري کالیبراسیون به تامين كننده ( پيمانكار فرعي)

نحوه واگذاري کالیبراسیون به پيمانكار فرعي در دستورالعمل واگذاري کالیبراسیون به پيمانكار

فرعي بشماره W-QM-01 تشریح شده است . در صورتي كه آزمايشگاه بنا به دلايلي نظير عدم

وجود يا فقدان موقتي امكانات ، حجم زياد كار نياز به تخصص بيشتر و يا مقايسه هاي بين

آزمايشگاهي قادر به انجام کالیبراسیون نباشد با تائيد مشتري کالیبراسیون يا معرفي مشتري

کالیبراسیون را به پيمانكار فرعي واجد شرايط واگذار مي كند. پيمانكار فرعي بايد داراي شرايط

لازم جهت انجام کالیبراسیون هاي مورد نظر منطبق با استانداردهاي ملي و بين المللي بوده و

گواهي نامه معتبر يا معرفي نامه از طرف اداره

كل استاندارد يا مراجع ذيصلاح ديگر را دارا باشد ليست پيمانكار فرعي مجاز و سوابق آن ها در

واحد آزمايشگاه ثبت و نگهداري مي شود.

مدارك مرتبط: دستورالعمل نحوه واگذاري کالیبراسیون به پيمانكار فرعي بشماره W-QM-01

 • خريد خدمات و ملزومات ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

خريد خدمات و ملزومات مورد نياز آزمايشگاه بر اساس روش اجرايي خريد خدمات و ملزومات

بشماره P-QM-04 انجام مي پذيرد.

◙خريد مواد اوليه و مصرفي

◙  خريد ملزومات

◙  خريد خدمات

خريد خدمات ، تعمير تجهيزات ، واگذاری کالیبراسیون به پيمانكار فرعي

طي فرم د رخواست خريد فرم فوق توسط مدير فني تنظيم شده و پس از هماهنگي با مدير

كيفيت براي تائيد نهايي براي مدير عامل ارسال مي گردد و پس از تائيد مدير عامل واحد خريد

مبادرت به خريد كالاي فوق مي نمايد در صورتي كه پيمانكار فرعي مورد نظر باشدبا تائيد كتبي

مدير عامل بوسيله مدير كيفيت با در نظر گرفتن شرايط احراز پيمانكار فرعي كه در روش اجرايي

تامين كننده ذكر گرديده است اقدام و جهت انجام کالیبراسیون و ساير خدمات براي تامين كننده

ارسال مي گردد.

 • ارائه خدمت به مشتري 

براي ايجاد و حفظ مطلوب با مشتريان روش اجرايي ارائه خدمات به مشتري بشماره P-QM-

05 هستند و در سازمان اجرا مي شود ارتباط با مشتري در سه زمينه مي باشد:

در يافت سفارشات و ارائه نتايج کالیبراسیون

ارائه خدمات

حل و فصل شكايات احتمالي

ارائه خدمات به مشتري مي تواند فراهم كردن امكان بازديد از آزمايشگاه حضور مشتريان در زمان

انجام کالیبراسیون ، ارسال نمونه هايي كه مورد کالیبراسیون قرار مي گيرند و راهكارهاي لازم

جهت افزايش رضايت مشتريان طراحي شده است.

مشتريان در صورت نياز با ارسال درخواست كتبي مبني بر دسترسي به محوطه آزمايشگاه

مي توانند از آزمايشگاه بازديد نمايند. جهت بهبود ارائه خدمات ، طي فرم نظر سنجي از مشتريان

نظرات آن در يافت و مورد بررسي واقع مي شود كليه سوابق مربوط به ارتباط با مشتري در زمينه

هاي متفاوت ثبت و نگهداري مي شود.

مدارك مرتبط: روش اجرایی ارائه خدمات به مشتری بشماره P-QM-05

 • شكايت مشتري

در صورت شكايت مشتري واحد آزمايشگاه موظف به بررسي شكايت نموده و بلافاصله براي مدير

عامل ارسال مي گردد جلسه رسيدگي به شكايات با اعضاء مرتبط آن تشكيل و موضوع مورد

بررسي واقع مي شود.

سوابق رسيدگي به شكايات در فرم رسيدگي به شكايت ثبت و همراه كليه مدارك مربوط به

تحقيقات نگهداري مي شود.

در صورت نياز قسمت هاي مورد شكايت مورد مميزي واقع مي شوند.

مدارك مرتبط : روش اجرايي رسيدگي به شكايات مشتريان به شماره P-QM-06

آزمايشگاه در خصوص مشتريان موارد زير را رعايت مي نمايد:
 • محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به مشتريان
 • تفسير ، تجزيه و تحليل کالیبراسیون ها در صورت نياز مشتري
 • برقراري ارتباط مناسب با مشتريان در صورت لزوم از ابتدا تا انتهاي كار
 • اطلاع رساني به مشتريان بويژه در ارتباط با زمان و اعلام نتيجه در صورت بروز هر موردي كه منجر به عدم تامين الزامات مشتري بويژه زمان تعيين شده در پاسخ کالیبراسیون شود. موارد سريعاً به اطلاع مشتري رسانده مي شود.
 • بررسي نظرات مشتريان و در صورت مناسب بودن بكار گيري اين نظرات جهت بهبود مستمر سيستم كيفيت آزمايشگاه
 • در صورت نياز و درخواست ، سعي در فراهم كردن امكان بازديد از آزمايشگاه براي مشتريان با هماهنگي قبلي با دسترسي مشخص و برنامه از پيش تعريف شده و با توجه به اينكه اطلاعات ساير مشتريان بايد بصورت محرمانه محفوظ بماند.
 • نظر سنجي شفاهي و كتبي از مشتريان
كنترل كار نامنطبق ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

اطمينان از شناسايي موارد شناسايي موارد نامنطبق در حين کالیبراسیون و يا نتايج کالیبراسیون

و متوقف كردن كار و عدم صدور گزارش کالیبراسیون در واحد آزمايشگاه ، بلا فاصله بعد از

شناسايي كار نامنطبق طي فرم بررسي كار نامنطبق شناسايي و علل و اقدامات لازم توسط

مدير آزمايشگاه با نظر مدير عامل انجام مي شود و در جهت برطرف كردن كار نامنطبق تلاش

مي گردد ارزيابي اهميت كار نامنطبق ، دستور توقف يا ادامه كار با نظر مدير عامل سازمان

مي باشد.

موارد نامنطبق

موارد نامنطبق در نقاط مختلف در درون سيستم كيفيت و عمليات فني توسط كاركنان واحد

آزمايشگاه و كنترل كيفيت شكايت مشتري ، كاليبراسيون ابزارها و تجهيزات آزمايشگاهي ،

بررسي مواد مصرفي و بررسي گزارش و نتايج کالیبراسیون و جلسات بازنگري ها و مميزي  در

سيستم شناسايي مي شوند.

چنانچه در كنترل كار نامنطبق مشخص شود كه در نتايج ارسالي به مشتري انحرافي وجود دارد

مدير آزمايشگاه با مجوز مديريت ارشد سازمان اطلاع رساني به مشتري را بر عهده دارد.

كنترل كار نامنطبق طي روش اجرايي كنترل كار نامنطبق P-QM-07 در سيستم انجام مي گیرد.

 • بهبود

آزمايشگاه بطور مداوم اثر بخشي سيستم مديريت خودرا از طريق بهره برداري از خط مشي

كيفيت ، اهداف كيفيت ، نتايج مميزي ، تحليل داده ها ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري

مديريت بهبود مي بخشد.

مدارک مرتبط: روش اجرایی بهبود سیستم مدیریت P-QM-08

4-11  اقدامات اصلاحي

اقدامات اصلاحي بواسطه كنترل كار نامنطبق ، مميزي داخلي ، خارجي ، بازنگري مديريت و نيز

دريافت نقطه نظرات مشتريان تشخيص داده مي شود.

همچنين كليه كاركنان در صورت مشاهده اشكالات در واحد آزمايشگاه موضوع را به مدير كيفيت

اطلاع داده مدير كيفيت پس از بررسي موضوع با هماهنگي مدير آزمايشگاه و تائيد او در صورت

امكان پذير بودن اجراي طرح اقدام به اجراي اقدام اصلاحي مي نمايد.

اقدامات مصوبه بايستي به تائيد مدير عامل رسانده شود در صورتي كه اقدام اصلاحي منجر به

تغيير در مدارك واحد آزمايشگاه شود اين موضوع بر اساس روش اجرايي كنترل اسناد و مدارك

دنبال مي گردد.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

مسئوليت تغييرات لازم ناشي از اقدام اصلاحي در عمليات واحد سيستم كيفيت و پايش اثر

بخشي اقدامات اصلاحي بر عهده مدير كيفيت است.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

كليه فعاليت ها بايستي مطابق روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه انجام شود.

اقدامات اصلاحي اتخاذ شده ممكن است يك يا تركيبي از موارد زير را در بر گيرد:

 • تغيير در مستندات كيفيت
 • طراحي مستندات جديد
 • تعمير ، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات
 • تغيير تجهيزات يا عدم استفاده از يك تجهيز خاص
آموزش كاركنان
 • بهبود روشهاي کالیبراسیون
 • حذف يك خدمت خاص از فعاليت آزمايشگاه
 • ممیزی های تکمیلی

در صورتيكه عدم انطباق يا انحرافات يافت شده در انطباق آزمايشگاه با استاندارد ISO/IEC 17025

ترديدي ايجاد نمايد. آزمايشگاه سريعاً بر اساس بند 4-14  اين نظامنامه و روش اجرايي مميزي

هاي داخلي به شماره P-QM-12 مورد مميزي موردي قرار مي گيرد. لزوم مميزي تكميلي توسط

مدير آزمايشگاه تاييد گرديده و توسط مدير عامل تصويب گردد.

مدارك مرتبط : روش اجرايي اقدامات اصلاحي بشماره P-QM-09

4-12   اقدامات پيشگيرانه

در مواردي كه فرصت هاي بهبود در سيستم كيفيت يا عمليات آزمايشگاه با شناسايي عوامل

بالقوه و عدم انطباق ها و يا اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل داده ها شناسايي مي گردد

بايستي اقدام پيشگيرانه متناسب با آن انجام پذيرد.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

شناسايي علل و اقدامات لازم در جلسه اقدام اصلاحي پيشگيرانه تعيين و با نظر مدير عامل اجرا

مي شود كليه فعاليت ها مطابق روش اجرائي مربوطه انجام مي شود.

اقدامات پيشگيرانه مي توانند از منابع زير حاصل شوند :

— مميزي هاي داخلي و خارجي

— بازنگري مديريت

— تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها

— تجزيه و تحليل روند و عملكرد آزمايشگاه

نتايج آزمون هاي كفايت تخصصي

مدارك مرتبط:  روش اجرايي اقدامات پيشگيرانه بشماره P-QM-10

4-13  كنترل سوابق

كليه سوابق كه شواهدي دال بر انطباق مؤثر عملكرد سيستم مي باشد ايجاد نگهداري و فراهم

مي گردد . اين سوابق شامل بازنگري مديريت ، مميزي ، اقدامات اصلاحي پيشگيرانه گزارشات و

نتايج آکالیبراسیون ، گواهي نامه ها و سوابق كاليبراسيون سوابق پرسنل ارتباط با مشتري

مطابق روش اجرايي سوابق كيفيت تحت كنترل مي باشد. سوابق فني به گونه اي طراحي شده

است كه كليه اطلاعات مربوط به مشاهدات ، اطلاعات اوليه ، نتايج ، محاسبات و… مي باشد

براي رفع اشتباه در سوابق عبارت يا عدد ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

اشتباه با خط مورب حذف و صحيح آن با تاريخ و امضاء مسئول مربوطه قيد مي شود.

كليه سوابق از نظر دستيابي مجدد و دوره نگهداري تحت كنترل قرار گرفته و بدين

منظور روش اجرايي كنترل سوابق ايجاد و نگهداري مي شود.

دسترسي به سوابق فني و كيفيت محدود و تحت كنترل است و به گونه اي نگهداري

مي گردد كه از خسارت ، خرابي يا مفقود شدن آنها جلوگيري بعمل آيد.

مدارك مرتبط:  روش اجرايي كنترل سوابق بشماره P-QM-11

4-14  مميزي هاي داخلي

واحد آزمايشگاه مميزي هاي داخلي را در فواصل زماني برنامه ريزي شده مطابق روش

اجرايي مميزي داخلي اجرا مي كند در ابتداي هر سال برنامه زمان بندي مميزي داخلي كليه

قسمت ها تهيه و با تصويب مدير عامل اجرا مي شود گزارش يافته هاي مميزي ، رفع عدم انطباق

در صورت لزوم اقدامات اصلاحي طي فرم گزارش مميزي به مدير عامل ارائه مي گردد چنانچه

يافته هاي مميزي انحرافي را در نتايج ارسالي به مشتري نشان دهد اطلاع رساني به مشتري با

مجوز مدير عامل و توسط مدير كيفيت انجام مي شود.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

مميزي داخلي و فعاليت ها وابسته آن مطابق روش اجرايي مربوطه P-QM-12 در سيستم اجرا

مي گردد.

 • بازنگري مديريت

حداقل هر سال يك بار بصورت برنامه ريزي شده سيستم كيفيت توسط مدير عامل مورد بازنگري

واقع مي گردد. در زمان هاي ايجاد ضرورت بازنگري د رخارج از برنامه اجرا مي گردد.

جلسه بازنگري با حضور مدير عامل ، مدير كيفيت و مسئولين مربوطه بنا بر ضرورت تشكيل

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی مي گردد.

در جلسات بازنگري موارد زير بررسي مي شود:

 1. بررسي مستندات اعم از روش هاي اجرائي و خط مشي كيفيت و…
 2. بررسي نظرات مشتريان و شكايات احتمالي
 3. بررسي نتايج مميزي ها و وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بهبود
 4. بررسي منابع و توانايي هاي انجام کالیبراسیون ها و بررسي نتايج کالیبراسیون هاي مقايسه اي
 5. بررسي وضعيت آموزشي كاركنان و تغييرات در حجم و نوع كار و كاركنان
 6. بررسي گزارشات رسيده از كاركنان

فرم صورت جلسه بازنگري مديريت همراه با اقدامات مصوبه مسئولين اجرا و مُهلت اجرا تكميل مي گردد.

مسئوليت پيگيري اجراي مصوبات و گزارش دهي به مدير عامل بر عهده مدير كيفيت است.

بازنگري مديريت مطابق روش اجرائي P-QM-13 در سيستم اجرا مي شود.

فصل 5 –  الزامات فني

5-1 كليات

آزمايشگاه شرکت صنعتگران شیشه آویژه صلاحيت خودرا د رانجام خدمات از طريق توجه و

برآورده سازي كليه مواردي كه بر روي كيفيت و قابليت کالیبراسیونها تاثير گذار مي باشند اثبات

نموده است و كليه مشتريان خودرا از ارائه خدمات با كيفيت مطمئن ساخته است.

موارد تاثير گذار بر روي صحت و قابليت اطمينان به نتايج کالیبراسیون آزمايشگاه در زير تشريح

شده است.

بكار گيري كاركنان داراي صلاحيت ( در بند 5-2 نظامنامه تشريح شده است)
 • شرايط محيطي و مكاني مناسب آزمايشگاه ( در بند 5-3 نظامنامه تشريح شده است)
 • بكارگيري روشهاي کالیبراسیون مناسب(در بند 5-4 نظامنامه تشريح شده است)
 • بكار گيري تجهيزات مناسب و منطبق با تكنولوژي روز كه توانايي برآورده سازي الزامات روش کالیبراسیون را دارا باشند ( در بند 5-5 نظامنامه تشريح شده است)
 • قابليت رديابي اندازه گيري ها با استاندارداي بين المللي ( در بند 5-6 نظامنامه تشريح شده است)
 • قابليت نمونه برداري ( در بند 5-7 نظامنامه تشريح شده است)
 • بكارگيري روشهاي مناسب جهت دريافت ، نگهداري و تحويل نمونه هاي کالیبراسیون ( در بند 5-8 نظامنامه تشريح شده است)
 • روشهاي مناسب جهت كنترل كيفيت فعاليتهاي کالیبراسیون آزمايشگاه ( در بند 5-9 نظامنامه تشريح شده است)
 • انتشار گزارش کالیبراسیون بر طبق الزامات استاندارد و خواسته هاي مشتريان ( در بند 5-10 نظامنامه تشريح شده است)
5-2  كاركنان

كار كنان آزمايشگاه كه هر يك از آنها وظيفه خاصي را در آزمايشگاه بر عهده دارند افرادي

مي باشند كه صلاحيت لازم را براي فعاليتهاي تحت انجام دارا مي باشند. كاركنان آزمايشگاه

با توجه به تحصيلات آموزش ها ، سوابق و مهارتهايي كه دارا مي باشند براي تصدي سمتهاي

مختلف آزمايشگاه انتخاب شده اند.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ساختار سازماني آزمايشگاه همانطور كه در بند 2 و بند 4-1 تشريح شده است بنحوي

مي باشد كه نظارت كافي بر روي كليه كاركنان آزمايشگاه بنحوي مقتضي صورت مي پذيرد.

فهرست پرسنل كليدي آزمايشگاه همراه با جانشينان مربوطه در فهرست كاركنان كليدي و

امضاهاي مجاز آزمايشگاه بشماره D-MA-02 تعيين شده اند.

شرح وظايف كاركنان كليدي آزمايشگاه مطابق بند 4-2 كتابچه نمودار سازماني و شرح مسئوليت

ها بشماره D-MA-01 در پيوست همين نظامنامه تشريح شده است . هر يك از كاركنان

آزمايشگاه داراي يك پرونده پرسنلي مي باشد كه در آن كليه اطلاعات مربوطه به فرد شامل

وظايف ، سوابق كاري ، سوابق آموزشي و ساير موارد مرتبط درج مي گردد.

مشخصات فردي هر يك از كاركنان آزمايشگاه در فرم شناسائي كاركنان  مشخص گرديده است.

 • آموزش كاركنان

در آزمايشگاه فر آيند نياز سنجي با توجه به سمت سازماني و وظايف جاري كاركنان

هر ساله بر طبق روش اجرايي آموزش بشماره P-QM-14 انجام مي پذيرد. انجام آموزشها

به اين نحو مي باشد كه فرم نياز سنجي آموزشي براي كاركنان توسط مسئول كيفيت

كه مسئول آموزش مي باشد با توجه به نيازهاي فعلي و آتي هر فرد تعيين گرديده و يك برنامه آموزشي تدوين مي گردد.

مدير كيفيت مسئول پيگيري برنامه آموزشي و اجراء آن مي باشد در زمان تدوين نيازهاي

آموزشي ، اهداف و توسعه آتي آزمايشگاه نيز مد نظر قرار مي گيرد و دربرنامه سالانه

آموزشي لحاظ مي گردد.

مدارك مرتبط ، روش اجرايي آموزش بشمارهP-QM-14

-3  جايگاه و شرايط محيطي

شرايط محيطي آزمايشگاه بنحوي طراحي شده است كه الزامات روش کالیبراسیون

را در بخش اندازه گيري در مقادير كمي بر آورده سازد. فضاي كاري بنحوي طراحي شده

است كه انجام فعاليتهاي مربوط به کالیبراسیون بنحوي انجام پذيرد كه بر روي يكديگر

تاثير نامطلوب نداشته باشند.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

شرايط محيطي آزمايشگاه همواره پايش و در فرمهاي ثبت شرايط محيطي آزمايشگاه

ثبت مي شوند.

جزئيات بيشتر در ارتباط با شرايط محيطي مورد نياز در آزمايشگاه در روش اجرايي كنترل

شرايط محيطي آزمايشگاه درج شده است. ضمناً فضاهاي اختصاص يافته براي

کالیبراسیون بنحوي تعريف شده است كه از تاثير شرايط محيطي چون نور و دماي

نا متناسب جلوگيري كرده و با تهويه نصب شده در آزمايشگاه درجه حرارت را در 15-30

درجه سانتيگراد با جداکثر نوسانات  درجه سانتیگراد بدون همرقت دمایی ملموس

و رطوبت 90-20 %  و فشار 980hpa – 1020hpa بصورت مناسب نگهداري ميشود.

هر گونه تغيير شرايط محيطي روزانه ثبت شده و در معادلات ومحاسبات مربوطه

د رنظر گرفته مي شود. الزامات شرايط مكاني و محيطي در روش اجرايي تعريف شده است.

مدارك مرتبط: دستورالعمل كنترل شرايط محيطي آزمايشگاه ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

به شماره W-TM-01

5-4  روشهاي کالیبراسیون ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

آزمايشگاه توانايي و قابليت اجراي کالیبراسیونهای مرتبط با کالبراسیون حجم را

بشرح زير دارا بوده و بر اساس استانداردهاي ملي و بین المللی انجام ميدهد.

فهرست کالیبراسیونهای رايج كه در آزمايشگاه شركت صنعتگران شیشه آویژه

انجام ميشودظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی  بشرح زير است:

 1. کالیبراسیون حجم ظروف حجم سنجی با روش وزن سنجی

روشهاي کالیبراسیون مورد استفاده در آزمايشگاه روشهايي مي باشد كه مطابق با

استانداردهاي بین المللی و ملي ايران و فهرست فوق انجام مي گردد. آزمايشگاه

جهت سُهولت در استفاده از اين روشها دستورالعمل هايظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

كاري را جهت استفاده كاركنان آزمايشگاه تدوين نموده است. مدير آزمايشگاه هر ساله فهرست

کالیبراسیون و دستورالعمل ها را بر اساس مراجع مورد استفاده بررسي نموده و از به روز بودن

آنها اطمينان حاصل مي نمايند. د رصورت نياز مدارك مربوطه تجديد نظر مي شود.

كليه استانداردهاي ملي از طريق استعلام ادواري از مؤسسه استاندارد و تحقيقات

صنعتي ايران به روز گرديده و محتويات دستورالعمل هاي كاري نيز منطبق با

استانداردهاي مربوطه به روز شده بازنگري مي شوند.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

® تخمين عدم قطعيت اندازه گيري

آزمايشگاه عدم قطعيت مربوط به اندازه گيري هاي خود را از طريق محاسبه و تخمين هر يك از

پارامترهاي مرتبط با عدم قطعيت در يك ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی کالیبراسیون مورد

ارزيابي قرار ميدهد. روش مورد استفاده

براي تخمين و محاسبه عدم قطعيت بر اساس استاندارد GUMو euramet cg-19-2012

مي باشد. روش اجرايي نيز بهمين منظور به شماره P-TM-01  و همچنین دستورالعمل تخمین

عدم قطعیت به شماره W-TM-03  تدوين شده است كه جزئيات بيشتر در آن ذكر شده است.

مدارك مرتبط:  روش اجرايي تخمين عدم قطعيت بشماره P-TM-01

دستورالعمل تخمین عدم قطعیت بشماره W-TM-03

® كنترل داده ها

در آزمايشگاه شرکت صنعتگران شیشه آویژه كنترل محاسبات و داده ها بصورت دستي انجام

مي گردد.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی  پذيرش نمونه ، ثبت نتايج ، تهيه گزارش

کالیبراسیون براي مشتري ، اطلاعات مربوط بهظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

ورود و خروج كالا، نگهداري سوابق بصورت سيستماتيك انجام مي گيرد.

تجهيزات

كليه تجهيزات مورد نياز براي انجام صحيح و دقيق کالیبراسیونها در آزمايشگاه فراهم شده است .

تجهيزات بگونه اي انتخاب شده اند كه براي انجام فعاليت تعريف شده در آزمايشگاه مناسب

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی باشند.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

كليه تجهيزات آزمايشگاه بر اساس دستورالعمل كار با تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي كُد گذاري

و فهرست شده اند و از اين طريق مورد شناسائي قرار مي گيرند.

هر تجهيز داراي يك شناسنامه مي باشد كه فرم شماره D-TM-13 مربوط بشناسنامه

تجهيزات ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی است.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

همچنين نحوه کار با كليه تجهيزات اندازه گيري آزمايشگاه بر اساس دستورالعمل کار با تجهيزات

اندازه گيري بشماره W-TM-04 معين شده اند. همچنين كليه سوابق تجهيزات در فرم ثبت

سوابق تجهيزات

درج و در پرونده تجهيزات نگهداري مي شوند. بر اساس دستورالعمل كار با تجهيزات در فرم ثبت

سوابق تجهيزات درج و در پرونده تجهيزات نگهداري مي شوند. بر اساس دستورالعمل كاري

نسبت به انتخاب مسئول سرويس و تعمير اقدام انجام مي گرددو همچنين دستگاههاي

آزمايشگاهي داراي جدول زمان بندي كاليبراسيون مي باشند.

دستورالعملهاي استفاده از تجهيزات بصورت شفاف تهيه و كاربران آموزشهاي لازم را براي

استفاده از تجهيز مي بينند.ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

در صورتيكه كاركنان آزمايشگاه به هر دليلي نسبت به سالم بودن دستگاهي مشكوك شوند يا

اينكه دستگاهي دچار عيب يا نقص شود يك برچسب « خارج از سرويس » بر روي تجهيزات الصاق

مي گردد و تا زماني كه از سالم بودن آن از طريق بررسي تعمير يا كاليبراسيون اطمينان حاصل

نگردد مورد استفاده قرار نميگيرد.

روش اجرايي كنترل كار نامنطبق

در چنين حالتي مطابق با روش اجرايي كنترل كار نامنطبق بشماره  P-QM-07 اعمال مي گردد.

در صورتيكه به هر علتي تجهيزات از كنترل مستقيم آزمايشگاه خارج شود آزمايشگاه قبل از آنكه

تجهيزات را مجدداً مورد استفاده قرار دهد از كاركرد صحيح و وضعيت كاليبراسيون آنها اطمينان حاصل مينمايد.

چنانچه دستگاه و تجهيزات در خارج از محدوده تعريف شده در كاليبراسيون مورداستفاده قرار

گيرد بايد مجدداً نسبت به انجام كاليبراسيون اقدام نمود.

جزئيات استفاده از خدمات پيمانكاران فرعي براي كاليبراسيون در روش اجرايي خريد

بشماره P-QM-04 ، دستورالعمل ارزيابي پيمانكاران فرعي بشماره W-QM-02 ذكر گرديده است.

مدارك مرتبط:  دستورالعمل کار با تجهيزات اندازه گيري بشماره W-TM-04

دستورالعمل نگهداري و تعميرات بشماره W-TM-06

ليست تجهيزات آزمايشگاهيD-TM-14

شناسنامه دستگاههاD-TM-13

قابليت رديابي در اندازه گيري

آزمايشگاه قابليت رديابي در اندازه گيري را ازطريق كنترل تجهيزات با استانداردهاي مرجع

، مواد مرجع و يا دريافت خدمات از پيمانكاراني كه در زمينه كاليبراسيون فعاليت دارند به انجام مي رساند.

شركتهايي كه جهت كاليبراسيون تجهيزات به آزمايشگاه خدمات ارائه مي كنند به استانداردهاي

ملي يا بين المللي متصل مي باشند. ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهیدر مواردي كه ممكن

است آزمايشگاه براي كاليبراسيون تجهيزات خود از

استانداردهاي مرجع يا مواد مرجع استفاده نمايد د رچنين حالتي استانداردهاي مرجع بر طبق دوره هاي

مشخص شده در برنامه كاليبراسيون تجهيزات قرار مي گيرند. استانداردهاي اوليه يا دستگاههاي بين المللي يكاها ( cgs , SI ) دارا باشند.

جزئيات خريد ، دريافت و نگهداري مواد مرجع و استانداردها جهت کالیبراسیون بر اساس ظروف و

شیشه آلات آزمایشگاهیمشخصات و دستورالعمل هاي شركت سازنده يا عرضه كننده

مي باشد.

مدارك مرتبط: دستورالعمل كنترل کیفی میاندوره ای تجهيزات اندازه گيري W-TM-05

روش اجرایی کالیبراسیون دستگاهها P-TM-02

 • نمونه برداري

از آنجاییکه در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت صنعتگران شیشه آویژه تک تک ظروف تحت

کالیبراسیون بصورت انفرادی کالیبر می شوند،نمونه برداری صورت نمیگیرد.فقط در یکی از مراحل

کنترل کیفیت کالیبراسیون نمونه تحت کالیبره بصورت هفتگی و تصادفی انتخاب می شود که در

روش اجرایی کنترل کیفیت فرایند کالیبراسیون بشماره P-TM-03 تشریح شده است.

 

 • جابجايي اقلام مورد کالیبراسیون ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

آزمايشگاه جهت دريافت اقلام مورد کالیبراسیون بر اساس دستورالعمل جابجايي و

حمل ونقل و انبارش به شماره  W-TM-07 عمل ميكند. بر اساس اين دستورالعمل هر نمونه

بعد از وصول ابتدا مورد بازرسي قرار گرفته تا نسبت به شرايط نمونه ، حمل و نقل و اطمينان از

مشخصات نمونه با درخو است مشتري اطمينان حاصل گردد.

در صورت وجود هر گونه مغايرت فرم شماره F-QM-16  فرم ثبت موارد نامنطبق در ازمايشگاه

تكميل و تا روشن شدن وضعيت توسط آزمايشگاه نگهداري مي شود.

بعد از پذيرش نمونه كه شناسايي انحصاري براي نمونه تهيه مي گردد كه بر روي نمونه

و برگه کالیبراسیون ثبت ميگردد كه كُد شناسايي نمونه کالیبراسیون مي باشد. كاركنان

آزمايشگاه از طريق كُد شناسايي نمونه کالیبراسیون را شناسايي مي نمايند.

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

مدارك مربوط به نتايج توسط كد شناسايي نمونه د رمدارك فني ازمايشگاه قابل رديابي است.

كليه اقلام کالیبراسیون بنحوي نگهداري مي شوند كه در طول انبارش ، جابجايي و آماده سازي دچار خرابي يا زوال نگردند.

مدارك مرتبط : دستورالعمل حمل و نقل و انبارش بشماره W-TM-07

دستورالعمل شناسايي ورديابي بشمارهW-TM-08 ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

 • تضمين كيفيت نتايج کالیبراسیون

آزمايشگاه جهت اطمينان از نتايج کالیبراسیون ، فعاليتهاي مختلفي را جهت كنترل كيفيت اجرا

مي نمايد. فعاليتهايي كه جهت پايش كيفيت کالیبراسیون در اين آزمايشگاه انجام ميشود عبارتند از:

 • كنترل کیفیت فرایند کالیبراسیون
 • شركت در مقايسه هاي بين آزمايشگاهي و يا برنامه هاي آزمون كفايت تخصصي
 • كاليبراسيون دوره اي تجهيزات تاثير گذار د رنتايج کالیبراسیون
 • بررسي هاي مياندوره ای تجهيزات آزمايشگاه با مواد و يا استانداردهاي مرجع
 • تكرار کالیبراسیونها
 • كنترل کالیبراسیونهای نامنطبق
 • ساير موارد

مدير آزمايشگاه و ساير كاركنان با توجه به قابل كاربردي بودن هر يك از موارد فوق فعاليتهاي مرتبط را پيگيري مينمايد.

مدارك مرتبط: روش اجرايي كنترل كيفيت کالیبراسیون بشماره P-TM-03

روش اجرایی تضمین کیفیت بشماره P-TM-04

 • گزارش دهي نتايج کالیبراسیون

نتايج کالیبراسیون توسط آزمايشگاه به دقت ، واضح ، بدون ابهام و خط خوردگي بر طبق

روش اجرايي گزارش دهي نتايج بشماره P-TM-06 تهيه مي شوند و پس از تاييد توسط

آزمايشگاه قابل ارسال براي مشتري است.

الزامات و مواردي كه براساس استاندارد ISO /IEC 17025  خواسته شده است در گواهینامه کالیبراسیون درج ميگردد.

لازم به ذكر است كه در صورت استفاده از پيمانكار فرعي براي انجام کالیبراسیون ،

پس از اخذ نتايج از پيمانكار ، نتايج در گواهینامه کالیبراسیون ذكر شده و براي مشتريان

ارسال مي شود.

مدارك مرتبط: روش اجرايي نحوه گزارش نتایج کالیبراسیون بشماره P-TM-06

5-11 پيوستها :

كتابچه نمودار سازماني و شرح مسئوليتها  D-MA-01

لیست امضاهاي مجاز و تعيين جانشينD-MA-02

فرم توافقنامه رازداري F-MA-01

لیست اصلي مدارکF-QM-01

ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

Summary
Review Date
Reviewed Item
ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی
Author Rating
51star1star1star1star1star