کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار

کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار

مسئول فنی

به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت تولید در کارگاه هاو کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقـل کارشناسی و در رشته های مربوطه و مورد تائید کمیته فنی و قانونی باشد ، موسسات قانونی در زمان اخذ پروانه بهره برداری می بایست دارای مسئول فنی تائید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بوده و پروانه مسئولیت فنی را اخذ نموده باشد.

ساعات کار مسئول فنی برابر با یک شیفت کار کارخانه (هشت ساعته و در صورت توافق حداکثر دو ساعت اضافه کاری) که مطابق پروانه مسئولیت فنی صادره از وزارت بهداشت خواهد بود.

در صورت عدم حضور مسئول فنی به دلایل موجه ، هر مسئول فنی باید دارای یک جانشین در رشته های مورد تائید باشد.

حضور فعال مسئول فنی در کارخانه در زمان مصرف مواد اولیه تولید و بسته بندی و نظارت بر امور مربوطه الزامی بوده و هر ماده اولیه قبل از مصرف باید مورد تائید مسئول فنی قرار گیرد و در صورتیکه خلاف موارد فوق محرز گردد پروانه مسئول فنی به مدت 3 ماه لغو می گردد.

مسئوليت مدير فنی

 1. مسئوليت برنامه ريزي و كنترل کالیبراسیونها و کاربران کالیبراسیون ، انجام كاليبراسيون مطابق با الزامات استاندارد و قوانين و الزامات سازماني
 2. مسئوليت اظهار نظر در خصوص نتايج کالیبراسیونها
 3. مسئوليت بررسي روش هاي کالیبراسیون ، يافتن فرصت هاي اصلاحي يا ابداعي روش هاي کالیبراسیون ، جمع آوري سوابق صحه گذاري و عدم قطعيت
 4. مسئوليت آموزش كارورزان و كاركنان جديد الورود
 5. مسئوليت ارزيابي تامين كنندگان (پيمانكار فرعي)
 6. مسئوليت نگهداري و تعميرات تجهيزات آزمايشگاهي و شیشه آلات آزمایشگاهی
 7. مسئوليت امكان سنجي انجام کالیبراسیون شیشه الات ازمایشگاهی
 8. مسئوليت فراهم سازي محيط كار مناسب و ايمن براي كاركنان
 9. مسئوليت كنترل شرايط محيطي انجام فعاليت هاي کالیبراسیون
 10. مسئوليت كليه اموري كه از طرف سازمان به ایشان محول شده است.

مدير آزمايشگاه

 1. درك كامل و روشن از خط مشي كيفيت و تلاش براي تحقق آن در قسمت هاي زير مجموعه خود
 2. بازنگري نمودن سيستم كيفيت در فواصل زماني معين و در حد كفايت مطابق روش هاي اجرايي
 3. حصول اطمينان از تداوم ، مناسب بودن و كارايي سيستم كيفيت آزمايشگاه در بر آوردن نيازمنديهاي مشتريان
 4. قبول مسئوليت تعهد اجرا و رعايت مقررات و ضوابط آزمايشگاه همكار با مؤسسه استاندارد
 1. تاييد كليه روش هاي اجرايي ، دستورالعمل ها و ساير مستندات
 2. پيروي از ماموريت و ديدگاه سازمان كه از طرف مدير عامل اعلام گرديه اند
 3. گزارش دهي به مدير عامل

کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار

Summary
Review Date
Reviewed Item
کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار
Author Rating
51star1star1star1star1star