کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار

کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار

مسئول فنی

به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت تولید در کارگاه هاو کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقـل کارشناسی و در رشته های مربوطه و مورد تائید کمیته فنی و قانونی باشد ، موسسات قانونی در زمان اخذ پروانه بهره برداری می بایست دارای مسئول فنی تائید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بوده و پروانه مسئولیت فنی را اخذ نموده باشد.

ساعات کار مسئول فنی برابر با یک شیفت کارکارخانه (هشت ساعته و در صورت توافق حداکثر دو ساعت اضافه کاری) که مطابق پروانه مسئولیت فنی صادره از وزارت بهداشت خواهد بود.

در صورت عدم حضور مسئول فنی به دلایل موجه ، هر مسئول فنی باید دارای یک جانشین در رشته های مورد تائید باشد.

حضور فعال مسئول فنی در کارخانه در زمان مصرف مواد اولیه تولید و بسته بندی و نظارت بر امور مربوطه الزامی بوده و هر ماده اولیه قبل از مصرف باید مورد تائید مسئول فنی قرار گیرد و در صورتیکه خلاف موارد فوق محرز گردد پروانه مسئول فنی به مدت 3 ماه لغو می گردد.

مسئوليت مدير فنی

 1. مسئوليت برنامه ريزي و كنترل کالیبراسیونها و کاربران کالیبراسیون ، انجام كاليبراسيون مطابق با الزامات استاندارد و قوانين و الزامات سازماني
 2. مسئوليت اظهار نظر در خصوص نتايج کالیبراسیونها
 3. مسئوليت بررسي روش هاي کالیبراسیون ، يافتن فرصت هاي اصلاحي يا ابداعي روش هاي کالیبراسیون ، جمع آوري سوابق صحه گذاري و عدم قطعيت
 4. مسئوليت آموزش كارورزان و كاركنان جديد الورود
 5. مسئوليت ارزيابي تامين كنندگان (پيمانكار فرعي)
 6. مسئوليت نگهداري و تعميرات تجهيزات آزمايشگاهي و شیشه آلات آزمایشگاهی
 7. مسئوليت امكان سنجي انجام کالیبراسیون شیشه الات ازمایشگاهی
 8. مسئوليت فراهم سازي محيط كار مناسب و ايمن براي كاركنان
 9. مسئوليت كنترل شرايط محيطي انجام فعاليت هاي کالیبراسیون
 10. مسئوليت كليه اموري كه از طرف سازمان به ایشان محول شده است.

مدير آزمايشگاه

 1. درك كامل و روشن از خط مشي كيفيت و تلاش براي تحقق آن در قسمت هاي زير مجموعه خود
 2. بازنگري نمودن سيستم كيفيت در فواصل زماني معين و در حد كفايت مطابق روش هاي اجرايي
 3. حصول اطمينان از تداوم ، مناسب بودن و كارايي سيستم كيفيت آزمايشگاه در بر آوردن نيازمنديهاي مشتريان
 4. قبول مسئوليت تعهد اجرا و رعايت مقررات و ضوابط آزمايشگاه همكار با مؤسسه استاندارد
 1. تاييد كليه روش هاي اجرايي ، دستورالعمل ها و ساير مستندات
 2. پيروي از ماموريت و ديدگاه سازمان كه از طرف مدير عامل اعلام گرديه اند
 3. گزارش دهي به مدير عامل
کنترل فنی،آزمایشگاه،کالیبراسیون،حجم سنجی،شیشه الات ازمایشگاهی،استاندارد،مسئولیت،آلات حجمی،ابزار
Print Friendly